Data Speed logo  
  Romana   Engleza  
         
 
       
 
legislatie
 
     
 
  Produse si Solutii

 

 

 
Legislatie: HG 617/2003
 
     
  In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,  avand in vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
      CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, denumite in continuare aparate.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) aparat - mijloc de masurare utilizat in aplicatii pentru determinarea masei unui corp folosind actiunea fortei gravitationale asupra acelui corp si care necesita interventia unui operator in timpul masurarii; un aparat poate servi, de asemenea, si la determinarea altor valori, marimi, parametri si caracteristici legate de masa;
    b) introducere pe piata - actiunea de a face disponibil un aparat pentru prima data, contra cost sau gratuit, in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
    c) punere in functiune - utilizarea unui aparat pentru prima data de catre un utilizator final;
    d) reprezentant autorizat al producatorului - persoana juridica imputernicita de producator sa actioneze in numele sau, stabilita in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 3
    Domeniile de utilizare a aparatelor definite conform prevederilor art. 2 lit. a) se impart in doua categorii:
    A. Domenii de utilizare pentru urmatoarele aplicatii:
    a) determinarea masei in tranzactii comerciale;
    b) determinarea masei pentru calculul unui impozit, tarif, bonus, unei taxe, penalizari, remuneratii, indemnizatii sau al altor tipuri similare de plata;
    c) determinarea masei in scopul aplicarii legilor sau a altor reglementari legale, precum si in scopul efectuarii expertizelor solicitate de instante judecatoresti;
    d) determinarea masei in practica medicala, pentru cantarirea pacientilor in scopul urmaririi, diagnosticarii si tratamentului medical;
    e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor in farmacii, conform prescriptiilor medicale, si pentru efectuarea analizelor in laboratoare medicale si farmaceutice;
    f) determinarea pretului in functie de masa in scopul vanzarii directe catre public, precum si pentru realizarea preambalatelor.
    B. Domenii de utilizare pentru toate aplicatiile, altele decat cele prevazute la lit. A.
    Art. 4
    (1) Aparatele care se utilizeaza in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In cazurile in care aparatul include sau este conectat la dispozitive care nu sunt folosite pentru aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A, aceste dispozitive nu trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale.
    Art. 5
    (1) Introducerea pe piata a aparatelor care corespund cerintelor aplicabile acestora din prezenta hotarare nu poate fi restrictionata.
    (2) Punerea in functiune, in vederea utilizarii in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A, a aparatelor care corespund cerintelor aplicabile acestora din prezenta hotarare nu poate fi restrictionata.
    Art. 6
    (1) Aparatele pot fi introduse pe piata numai daca indeplinesc cerintele aplicabile din prezenta hotarare.
    (2) Aparatele utilizate in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A pot fi puse in functiune numai daca indeplinesc cerintele aplicabile din prezenta hotarare, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la cap. II, si poarta marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, aplicat conform prevederilor art. 10.
    Art. 7
    (1) Se considera ca aparatele indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 daca sunt conforme cu standardele romane si/sau standardele nationale ale unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate si care acopera cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1; numerele de referinta ale standardelor europene armonizate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Lista cuprinzand standardele romane prevazute la alin. (1) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In cazul in care se constata ca standardele prevazute la alin. (1) nu acopera in totalitate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1, Ministerul Industriei si Resurselor va aduce la cunostinta acest fapt Comitetului Permanent de pe langa Comisia Europeana, infiintat in scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale.
 
      CAP. 2
    Evaluarea conformitatii

    Art. 8
    (1) Evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 se realizeaza la alegerea producatorului sau a reprezentantului sau autorizat, prin una dintre urmatoarele proceduri:
    a) examinarea CE de tip, prevazuta la pct. 1 din anexa nr. 2, urmata de declararea CE de conformitate cu tipul, denumita si "asigurarea calitatii productiei", prevazuta la pct. 2 din anexa nr. 2, sau de verificarea CE a produsului, prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 2;
    b) verificarea CE a unitatii de produs, prevazuta la pct. 4 din anexa nr. 2.
    (2) Examinarea CE de tip prevazuta la alin. (1) lit. a) nu este obligatorie pentru aparatele care nu folosesc dispozitive electronice si al caror dispozitiv de masurare a sarcinii nu foloseste un element elastic pentru echilibrarea sarcinii.
    (3) Documentele si corespondenta referitoare la procedurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie elaborate in limba romana sau intr-o limba acceptata de catre organismul competent care evalueaza conformitatea.
    (4) In cazul in care aparatelor le sunt aplicabile si alte reglementari tehnice care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica faptul ca aparatele sunt conforme cu prevederile tuturor reglementarilor aplicabile.
    (5) In cazul in care una sau mai multe reglementari tehnice care se aplica aparatelor permit producatorului, pe o perioada de tranzitie, sa aleaga o anumita varianta de aplicare a acestor reglementari, marcajul CE va indica faptul ca aparatele sunt conforme numai cu reglementarile tehnice aplicate de producator. In aceasta situatie trebuie sa fie date detalii privind reglementarile tehnice aplicate, in documentele, notele sau instructiunile care sunt cerute de reglementarile respective si care insotesc aparatele.
    Art. 9
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pentru realizarea procedurilor prevazute la art. 8, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute si numerele de identificare atribuite anterior acestora de catre Comisia Europeana.
    (2) Lista organismelor notificate si sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost recunoscute se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de catre Comisia Europeana.
    (3) Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste in vederea notificarii organismele care indeplinesc procedurile prevazute la art. 8, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Criteriile minime pentru recunoasterea organismelor sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Ministerul Industriei si Resurselor retrage recunoasterea unui organism daca organismul nu mai indeplineste criteriile prevazute la alin. (3).
    (5) Ministerul Industriei si Resurselor informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la retragerea notificarii organismelor prevazute la alin. (4).
 
      CAP. 3
    Marcajul CE si inscriptionari

    Art. 10
    (1) Pentru aparatele a caror conformitate a fost stabilita, marcajul CE, precum si celelalte date suplimentare, asa cum sunt prevazute la pct. 1 din anexa nr. 4, trebuie sa fie aplicate la loc vizibil, intr-o forma lizibila si de nesters.
    (2) Pentru toate celelalte aparate, inscriptionarile prevazute la pct. 2 din anexa nr. 4 trebuie aplicate la loc vizibil, intr-o forma lizibila si de nesters.
    (3) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate, cu conditia ca marcajul CE sa ramana vizibil si lizibil.
    (4) Este interzisa aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce in eroare in ceea ce priveste intelesul sau forma marcajului CE.
    Art. 11
    In cazul in care un aparat, utilizat in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A, include sau este conectat la dispozitive care nu sunt supuse evaluarii conformitatii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) si (2), fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care sa ii restrictioneze utilizarea, conform pct. 3 din anexa nr. 4. Acest simbol trebuie aplicat pe aceste dispozitive intr-o forma clar vizibila si de nesters.
 
      CAP. 4
    Supravegherea pietei

    Art. 12
    (1) Organismul de supraveghere a pietei este Directia inspectii si supravegherea pietei din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, denumit in continuare BRML-SP.
    (2) BRML-SP va lua masurile necesare pentru a se asigura ca aparatele care au aplicat marcajul CE indeplinesc in mod continuu cerintele ce au stat la baza aplicarii marcajului.
    (3) In cazurile in care considera ca aparatele care poarta marcajul CE prevazut la pct. 2, 3 si 4 din anexa nr. 2 nu indeplinesc cerintele din prezenta hotarare, chiar daca sunt instalate corect si utilizate in scopul pentru care au fost destinate, BRML-SP ia masurile necesare pentru retragerea acelor aparate de pe piata sau pentru interzicerea ori restrictionarea punerii lor in functiune si/sau introducerii pe piata.
    (4) Ministerul Industriei si Resurselor va informa Comisia Europeana cu privire la masurile prevazute la alin. (2), indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in principal, daca neconformitatea se datoreaza:
    a) neconcordantei cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1, caz in care aparatele nu corespund standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);
    b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);
    c) deficientelor standardelor prevazute la art. 7 alin. (1).
    (5) Ministerul Industriei si Resurselor va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene in cazul in care un aparat care nu este conform poarta marcajul CE.
    Art. 13
    Fara a incalca prevederile art. 12 alin. (3) - (5):
    a) in cazul in care BRML-SP constata aplicarea incorecta a marcajului CE, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa asigure conformitatea aparatului cu prevederile referitoare la marcajul CE si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari;
    b) cand neconformitatea persista, BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a aparatelor respective ori pentru retragerea lor de pe piata, conform prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 14
    In cazul in care BRML-SP a decis restrictionarea punerii in functiune a aparatelor, acesta are urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze in scris, in termen de 72 de ore, Ministerul Industriei si Resurselor despre orice astfel de masura, indicand motivele deciziei;
    b) sa comunice partii interesate/implicate, in termen de 48 de ore de la data luarii in scris a deciziei, motivele concrete pe care se bazeaza decizia luata si demersurile legale ce pot fi intreprinse de partea interesata/implicata, conform legilor in vigoare, precum si termenele pana la care acestea pot fi facute.
 
      CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 15
    Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage, in conditiile legii, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 16
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 6, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata sau a punerii in functiune a aparatelor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 si 11, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a aparatelor nemarcate sau marcate incorect.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul BRML-SP.
    (3) Contravenientul poate achita, imediat sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
 
      CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 17
    (1) Prevederile art. 9 alin. (1) si (5) se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA.
    (2) Prevederile art. 7 alin. (3) si ale art. 12 alin. (4) si (5) se aplica de la 1 ianuarie 2007.
    Art. 18
    Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA:
    a) se admite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune si a aparatelor cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor lit. g); elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
    b) se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe acelasi aparat a marcajului CS si a marcajului CE;
    c) prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS;
    d) Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemneaza organismele care realizeaza evaluarea conformitatii, conform procedurilor prevazute la art. 8;
    e) recunoasterea si desemnarea prevazute la lit. d) se realizeaza avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 3 si prevederile normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    f) lista cuprinzand organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    g) in situatia in care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute la art. 8 de catre organismele prevazute la lit. d), producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, aplica marcajul CS;
    h) marcajul CS se aplica si in situatia in care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pietei nationale se realizeaza prin urmatoarea procedura: prezentarea unui certificat de examinare CE de tip valabil, cu toate completarile si amendamentele, dupa caz, emis de organisme notificate in Uniunea Europeana, urmata de verificarea CE a produsului, prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 2, sau de declararea CE de conformitate cu tipul, prevazuta la pct. 2 din anexa nr. 2, efectuate de catre organismele desemnate conform lit. d).
    Art. 19
    (1) Raspunderea producatorului sau a reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, privind aparatele introduse pe piata cu marcaj CS este aceeasi cu cea prevazuta de prezenta hotarare pentru produsele cu marcaj CE.
    (2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 12 alin. (2) si (3), la art. 13, 14 si 15 se aplica si in cazul aparatelor introduse pe piata si/sau puse in functiune cu marcaj CS.
    Art. 20
    (1) Pana la data de 30 iunie 2004 se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor pentru care exista aprobari de model valabile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala.
    (2) De la data prevazuta la alin. (1) aprobarile de model emise pentru aparate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 318/1998 isi pierd valabilitatea.
    Art. 21
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se admite comercializarea numai a aparatelor care poarta marcajul CE.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 23
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 749/2001 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468 din 16 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat
 
      ANEXA 1

                            CERINTE ESENTIALE
pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele utilizate in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A din hotarare

    Terminologia folosita in cuprinsul prezentelor cerinte esentiale este cea utilizata de Organizatia Internationala de Metrologie Legala.
    Observatie preliminara
    In cazul in care un aparat include sau este conectat la mai mult de un dispozitiv de indicare sau tiparire utilizat in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. A din hotarare, aceste dispozitive care repeta rezultatele operatiei de cantarire si care nu pot influenta corecta functionare a aparatului nu trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale daca rezultatele cantaririi sunt tiparite sau inregistrate corect si de nesters de un subansamblu al aparatului care indeplineste cerintele esentiale si daca rezultatele sunt accesibile celor doua parti interesate in masurare. Totusi, in cazul aparatelor utilizate pentru vanzare directa catre public, dispozitivele de afisare si dispozitivele de tiparire de la vanzator si de la consumator trebuie sa satisfaca cerintele esentiale.

    Cerinte metrologice
    1. Unitati de masura a masei
    Sunt admise urmatoarele unitati de masura:
    a) unitati SI: kilogram, microgram, miligram, gram, tona;
    b) unitati anglo-saxone (imperiale): pound, uncie, troy ounce;
    c) unitati care nu fac parte din SI: carat metric pentru cantarirea pietrelor pretioase.
    Sunt interzise introducerea pe piata si/sau punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a aparatelor care sa utilizeze unitatile de masura prevazute la lit. b).
    2. Clase de exactitate
    2.1. Sunt definite urmatoarele clase de exactitate:
    - I speciala;
    - II superioara;
    - III medie;
    - IIII inferioara.
    Specificatiile pentru aceste clase sunt prevazute in tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Clasele de exactitate

 ______________________________________________________________________________
| Clasa de        |      Diviziunea de       | Limita    | Numarul de diviziuni|
| exactitate      |      verificare e        | minima    | de verificare       |
|                 |                          | (Min)     | (n = Max/e)         |
|                 |                          |___________|_____________________|
|                 |                          | Valoarea  | Valoarea | Valoarea |
|                 |                          | minima    | minima   | maxima   |
|_________________|__________________________|___________|__________|__________|
| speciala I      | 0,001 g </= e            |    100 e  |   50.000 |      -   |
| superioara II   | 0,001 g </= e </= 0,05 g |     20 e  |      100 |  100.000 |
|                 | 0,1 g </= e              |     50 e  |    5.000 |  100.000 |
| medie III       | 0,1 g </= e </= 2 g      |     20 e  |      100 |   10.000 |
|                 | 5 g </= e                |     20 e  |      500 |   10.000 |
| inferioara IIII | 5 g </= e                |     10 e  |      100 |    1.000 |
|_________________|__________________________|___________|__________|__________|

    Limita minima de cantarire se reduce la 5e pentru aparatele de clasa II si III in cazul determinarii unui tarif de transport.
    2.2. Diviziuni
    2.2.1. Valoarea diviziunii reale d si valoarea diviziunii de verificare e trebuie sa fie de forma:
    1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k unitati de masa,
    k fiind orice numar intreg sau zero.
    2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decat cele cu dispozitive indicatoare auxiliare:
    d = e.
    2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplica urmatoarele:
    e = 1 x 10^k g
    d < e </= 10d,
    cu exceptia aparatelor de clasa I cu d < 10^-4 g, pentru care e = 10^-3 g.
    3. Clasificare
    3.1. Aparate cu un singur interval de cantarire
    Aparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie sa fie de clasa I sau II.
    Pentru astfel de aparate valoarea minima a limitei minime de cantarire pentru aceste doua clase se obtine din tabelul nr. 1 prin inlocuirea valorii diviziunii de verificare e, in coloana 3, cu valoarea reala a diviziunii d.
    Daca d < 10^-4 g, limita maxima de cantarire pentru clasa I poate sa fie mai mica de 50.000 e.
    3.2. Aparate cu intervale multiple de cantarire
    Sunt permise intervale multiple de cantarire daca acestea sunt clar indicate pe aparat. Fiecare interval de cantarire individual este clasificat in conformitate cu pct. 3.1. Daca intervalele de cantarire se incadreaza in clase de exactitate diferite, aparatul trebuie sa satisfaca cea mai severa cerinta referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde.
    3.3. Aparate cu diviziuni multiple
    3.3.1. Aparatele cu un singur interval de cantarire pot avea cateva intervale partiale de cantarire. In aceasta situatie aparatele sunt denumite aparate cu diviziuni multiple.
    Aparatele cu diviziuni multiple nu vor fi echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.
    3.3.2. Fiecare interval partial de cantarire (i) al unui aparat cu diviziuni multiple este definit prin:
    a) valoarea diviziunii sale de verificare ei - cu ei+1 > ei;
    b) limita sa maxima Maxi - cu Maxr = Max;
    c) limita sa minima Mini - cu Mini = Max(i-1) si Min1 = Min, in care:
    i = 1, 2, ... r;
    i = indicele intervalului partial de cantarire;
    r = numarul total al intervalelor partiale de cantarire.
    Toate valorile limitelor sunt valori limita ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.
    3.3.3. Intervalele partiale de cantarire sunt clasificate conform tabelului nr. 2.
    Toate intervalele partiale de cantarire trebuie sa se incadreze in aceeasi clasa de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.

    Tabelul nr. 2 - Aparate cu diviziuni multiple
    i = 1, 2, ... r
    i = indicele intervalului partial de cantarire
    r = numarul total al intervalelor partiale de cantarire
 ______________________________________________________________________________
| Clasa de       |      Diviziunea de       | Limita   | Numarul de diviziuni  |
| exactitate     |      verificare e        | minima   | de verificare         |
|                |                          | (Min)    |                       |
|                |                          |__________|_______________________|
|                |                          | Valoarea |Valoarea    | Valoarea |
|                |                          | minima   |minima*)    | maxima   |
|                |                          |          |[n =        | [n =     |
|                |                          |          |Maxi/e(i+1)]| Maxi/ei] |
|________________|__________________________|__________|____________|__________|
| speciala I     | 0,001 g </= ei           |  100 e1  |    50.000  |      -   |
| superioara II  | 0,001 g </= ei </= 0,05 g|   20 e1  |     5.000  |  100.000 |
|                | 0,1 g </= ei             |   50 e1  |     5.000  |  100.000 |
| medie III      | 0,1 g </= ei             |   20 e1  |       500  |   10.000 |
| inferioara IIII| 5 g </= ei               |   10 e1  |        50  |    1.000 |
|________________|__________________________|__________|____________|__________|
    *) Pentru i = r in coloana corespunzatoare din tabelul nr. 1 se inlocuieste e cu er.

    4. Exactitatea
    4.1. La implementarea procedurilor prevazute la art. 8 din hotarare eroarea indicatiei nu trebuie sa depaseasca eroarea de incadrare maxima tolerata, asa cum este prevazuta in tabelul nr. 3. In cazul indicatiei numerice eroarea indicatiei trebuie corectata cu eroarea de rotunjire.
    Eroarea maxima tolerata se aplica la valoarea neta si la valoarea tarei, pentru sarcinile admise (posibile), cu exceptia valorilor de tara preselectate.

    Tabelul nr. 3 - Erori tolerate

 _____________________________________________________________________
| Pentru sarcini m exprimate in diviziuni de verificare e | Erori     |
|_________________________________________________________| tolerate  |
|          clasa I           |          clasa II          |           |
|____________________________|____________________________|___________|
| 0 </= m </= 50.000 e       | 0 </= m </= 5.000 e        | +/- 0,5 e |
| 50.000 e < m </= 200.000 e | 5.000 e < m </= 20.000 e   | +/- 1,0 e |
| 200.000 e < m              | 20.000 e < m </= 100.000 e | +/- 1,5 e |
|____________________________|____________________________|___________|

    - continuare -
 _____________________________________________________________________
| Pentru sarcini m exprimate in diviziuni de verificare e | Erori     |
|_________________________________________________________| tolerate  |
|          clasa III         |          clasa IIII        |           |
|____________________________|____________________________|___________|
| 0 </= m </= 500 e          | 0 </= m </= 50 e           | +/- 0,5 e |
| 500 e < m </= 2.000 e      | 50 e < m </= 200 e         | +/- 1,0 e |
| 2.000 e < m </= 10.000 e   | 200 e < m </= 1.000 e      | +/- 1,5 e |
|____________________________|____________________________|___________|

    4.2. Erorile tolerate in functionare sunt duble fata de erorile tolerate prevazute la pct. 4.1.
    5. Rezultatele de cantarire ale unui aparat trebuie sa fie repetabile si trebuie sa fie reproductibile de catre alte dispozitive de indicare utilizate si cu alte metode de echilibrare folosite.
    Rezultatele de cantarire trebuie sa fie suficient de insensibile la schimbarile de pozitie ale sarcinii pe receptorul de sarcina.
    6. Aparatul trebuie sa fie sensibil la mici variatii ale sarcinii.
    7. Factori de influenta si timp
    7.1. Aparatele de clasa II, III si IIII care pot fi utilizate in pozitii inclinate trebuie sa fie suficient de insensibile la inclinarea care poate exista in conditii normale de instalare.
    7.2. Aparatele trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice in intervalul de temperatura specificat de producator. Valoarea acestui interval trebuie sa fie cel putin egala cu:
    - 5 grade C pentru un aparat de clasa I;
    - 15 grade C pentru un aparat de clasa II;
    - 30 grade C pentru un aparat de clasa III si IIII.
    In absenta specificatiilor producatorului aparatele trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice in domeniul de temperatura: -10 grade C ... +40 grade C.
    7.3. Aparatele alimentate de la reteaua de energie electrica trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice in conditiile de fluctuatie normala a sursei de alimentare.
    Aparatele care functioneaza cu alimentare de la baterie trebuie sa indice daca tensiunea scade sub valoarea minima ceruta si trebuie, in aceste conditii, sa continue sa functioneze corect sau sa se opreasca automat din functionare.
    7.4. Aparatele electronice, cu exceptia celor de clasa I si II, daca e < 1 g, trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice in conditii de umiditate relativa inalta, la limita superioara a intervalului lor de temperatura.
    7.5. Incarcarea cu o sarcina a unui aparat de clasa II, III sau IIII, pentru o perioada mare de timp, trebuie sa aiba o influenta neglijabila asupra indicatiei (la acea sarcina) sau asupra indicarii zeroului, imediat dupa descarcarea sarcinii.
    7.6. In alte conditii aparatele trebuie fie sa isi continue functionarea corecta, fie sa se opreasca automat din functionare.

    Proiectare si fabricatie
    8. Cerinte generale
    8.1. Proiectarea si fabricatia aparatelor trebuie sa fie astfel facute incat aparatele sa isi pastreze calitatile metrologice cand sunt corect utilizate si instalate si cand sunt utilizate intr-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul trebuie sa indice valoarea masei.
    8.2. Cand sunt expuse la perturbatii, aparatele electronice nu trebuie sa fie afectate de defecte semnificative sau, cand acestea apar, trebuie sa le detecteze automat si sa le indice.
    In conditiile detectiei automate a unui defect semnificativ, aparatele electronice trebuie sa produca o alarma vizuala sau auditiva care sa continue pana cand utilizatorul ia masurile corective sau pana la disparitia defectului.
    8.3. Cerintele mentionate la pct. 8.1 si 8.2 trebuie sa fie indeplinite in mod continuu pe o perioada de functionare care este normala din punctul de vedere al utilizarii corecte a aparatului.
    Dispozitivele electronice digitale trebuie sa exercite intotdeauna un control adecvat asupra functionarii corecte a procesului de masurare, asupra facilitatilor de indicare si asupra stocarii si transferului tuturor datelor.
    In conditiile detectiei automate a unei erori de durabilitate semnificative, aparatele electronice trebuie sa produca o alarma vizuala sau auditiva care sa continue pana cand utilizatorul va lua masuri corective sau pana la disparitia erorii.
    8.4. Calitatile metrologice ale unui aparat electronic nu trebuie sa fie influentate nefavorabil cand este conectat la un echipament extern printr-o interfata corespunzatoare.
    8.5. Aparatele nu trebuie sa aiba particularitati susceptibile a favoriza utilizarea lor frauduloasa, iar posibilitatile de functionare gresita neintentionata trebuie sa fie minime.
    Componentele care nu trebuie sa fie demontate sau reglate de utilizator trebuie sa fie prevazute cu un sistem de asigurare impotriva unor asemenea actiuni.
    8.6. Aparatele trebuie proiectate astfel incat sa permita executarea rapida a controalelor obligatorii prevazute in hotarare.
    9. Indicarea rezultatelor cantaririi si a altor valori de cantarire
    Indicarea rezultatelor cantaririi si a altor valori de cantarire trebuie sa fie exacta, neambigua si neinselatoare, iar dispozitivul de indicare trebuie sa permita o citire usoara a indicatiei, in conditii normale de utilizare.
    Denumirile si simbolurile unitatilor de masura prevazute la pct. 1 sunt cele ale unitatilor legale de masa (cu completarea simbolului pentru caratul metric, respectiv ct). Indicarea rezultatului cantaririi trebuie sa fie imposibila peste Max + 9e.
    Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicatiei se poate folosi numai temporar, iar tiparirea trebuie sa fie oprita pe durata functionarii lui.
    Se pot afisa si indicatii secundare, cu conditia ca acestea sa nu fie confundate cu indicatiile primare.
    10. Tiparirea rezultatelor cantaririi si a altor valori de cantarire
    Rezultatele tiparite trebuie sa fie corecte, identificate in mod corespunzator si neambigue. Tiparirea trebuie sa fie clara, lizibila, de nesters si durabila.
    11. Reglarea la nivel
    Atunci cand este cazul, aparatele vor fi prevazute cu un dispozitiv de reglare la nivel si cu un indicator de nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzatoare.
    12. Aducerea la zero
    Aparatele pot fi prevazute cu dispozitive de aducere la zero. Functionarea acestor dispozitive trebuie sa realizeze cu exactitate aducerea la zero si sa nu dea rezultate de masurare incorecte.
    13. Dispozitive de tara si dispozitive de predeterminare a tarei
    Aparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de tara si preselectie a tarei. Functionarea acestor dispozitive trebuie sa realizeze cu exactitate aducerea la zero si sa asigure o cantarire neta corecta.
    Functionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie sa asigure o determinare corecta a valorii nete calculate.
    14. Cerinte aditionale impuse aparatelor utilizate pentru vanzare directa catre public, cu limita maxima de cantarire mai mica sau egala cu 100 kg
    Aparatele utilizate pentru vanzare directa catre public trebuie sa afiseze toate informatiile esentiale despre operatia de cantarire si, in cazul aparatelor care indica pretul, trebuie sa ii indice clar clientului calculul pretului produsului pe care il cumpara.
    Suma de plata, daca este indicata, trebuie sa fie exacta.
    Aparatele care calculeaza pretul trebuie sa afiseze indicatiile esentiale intr-un interval de timp suficient de lung pentru a i se permite clientului citirea lor corecta.
    Aparatele care calculeaza pretul pot efectua si alte functii in afara cantaririi pe articol si a calcularii pretului, cu conditia ca toate indicatiile referitoare la ansamblul tranzactiilor sa fie imprimate clar, fara ambiguitati si sa fie aranjate convenabil pe un bon sau pe o eticheta destinata clientului.
    Caracteristicile aparatelor nu trebuie sa permita aparitia in mod direct sau indirect a unor indicatii a caror interpretare nu este usoara ori directa.
    Aparatele trebuie construite astfel incat sa fie asigurata protectia consumatorilor impotriva oricarei tranzactii incorecte datorate proastei lor functionari.
    Nu sunt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicatiei.
    Dispozitivele suplimentare sunt admise numai daca ele nu conduc la o utilizare frauduloasa.
    Aparatele similare cu cele utilizate in mod normal pentru vanzare directa catre public, care nu satisfac cerintele din aceasta sectiune, trebuie sa aiba langa afisaj o inscriptionare imposibil de sters: "Interzis pentru vanzare directa catre public."
    15. Aparate pentru etichetarea pretului
    Aparatele pentru etichetarea pretului trebuie sa corespunda cerintelor pentru aparatele de indicare a pretului, utilizate pentru vanzare directa catre public, in masura in care aceste cerinte sunt aplicabile aparatelor respective. Nu se admite imprimarea unei etichete cu pretul daca masurarea se efectueaza sub limita minima de cantarire.
 
      ANEXA 2

                      MODULE DE EVALUARE A CONFORMITATII

    1. Examinarea CE de tip
    1.1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat verifica si certifica faptul ca un aparat reprezentativ dintr-o productie luata in considerare indeplineste cerintele din hotarare aplicabile acestuia.
    1.2. Solicitarea pentru examinarea de tip trebuie adresata de producator sau de catre reprezentantul sau autorizat unui singur organism notificat, ales de el.
    Solicitarea trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea si sediul producatorului, precum si denumirea si sediul reprezentantului autorizat, daca solicitarea este facuta de acesta din urma;
    b) o declaratie scrisa ca solicitarea nu a mai fost facuta si altui organism notificat;
    c) documentatia tehnica prevazuta la pct. 6.
    Solicitantul va pune la dispozitie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru productia respectiva, denumit in continuare tip.
    1.3. Organismul notificat:
    1.3.1. examineaza documentatia tehnica si verifica daca tipul a fost fabricat in concordanta cu aceasta;
    1.3.2. stabileste de comun acord cu solicitantul locul de desfasurare a examinarii si/sau de efectuare a probelor;
    1.3.3. efectueaza sau dispune sa se efectueze examinarea si/sau incercarile corespunzatoare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator indeplinesc cerintele esentiale, atunci cand standardele la care se face referire in art. 7 din hotarare nu au fost aplicate;
    1.3.4. efectueaza sau dispune sa se efectueze examinarea si/sau incercarile corespunzatoare pentru a verifica daca, atunci cand producatorul a ales sa aplice standardele prevazute la art. 7 din hotarare, acestea au fost aplicate efectiv, asigurand astfel conformitatea cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1.
    1.4. Cand tipul indeplineste cerintele din hotarare, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie sa contina concluziile examinarii, conditionari ale valabilitatii acesteia (daca exista), date suficiente pentru identificarea tipului aprobat si, daca este necesar, o descriere a functionarii lui. Toate elementele tehnice relevante, ca de exemplu desene si scheme de conexiuni, trebuie sa fie anexate certificatului de examinare CE de tip.
    Certificatul are o perioada de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui si poate fi reinnoit pentru perioade ulterioare de 10 ani fiecare.
    In eventualitatea unor schimbari fundamentale in proiectarea aparatului, cum sunt modificarile efectuate ca rezultat al aplicarii unor tehnologii noi, valabilitatea certificatului poate fi limitata la o perioada de 2 ani si se poate extinde cu inca 3 ani.
    1.5. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Industriei si Resurselor si statelor membre ale Uniunii Europene listele complete cuprinzand:
    a) solicitarile primite pentru examinarea CE de tip;
    b) certificatele de examinare CE de tip eliberate;
    c) cererile de examinare CE de tip refuzate;
    d) completarile si amendamentele referitoare la documente deja eliberate.
    Fiecare organism notificat trebuie sa informeze de indata Ministerul Industriei si Resurselor si statele membre ale Uniunii Europene despre retragerea certificatelor de examinare CE de tip. Ministerul Industriei si Resurselor va pune aceste informatii la dispozitia organismelor pe care le-a notificat.
    1.6. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CE de tip, impreuna cu anexele lor, la cerere.
    1.7. Solicitantul trebuie sa informeze de indata organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip despre orice modificare a tipului aprobat.
    In cazul in care modificarile tipului aprobat influenteaza conformitatea cu cerintele esentiale prevazute in hotarare sau cu conditiile de functionare prescrise ale aparatului respectiv, aceste modificari trebuie sa primeasca o aprobare suplimentara de la organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip. Aceasta aprobare suplimentara se acorda sub forma unei completari la certificatul de examinare CE de tip.
    2. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calitatii productiei)
    2.1. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calitatii productiei) este procedura prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2.2 asigura si declara ca aparatele respective sunt conforme, cand este cazul, cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele din hotarare aplicabile acestora.
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice pe fiecare aparat marcajul CE si inscriptionarile prevazute in anexa nr. 4 si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.
    Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat, responsabil pentru supravegherea CE prevazuta la pct. 2.4.
    2.2. Producatorul trebuie sa aiba implementat in mod corespunzator un sistem al calitatii, asa cum se prevede la pct. 2.3, si trebuie sa se supuna unei supravegheri CE, conform prevederilor pct. 2.4.
    2.3. Sistemul calitatii
    2.3.1. Producatorul trebuie sa adreseze unui organism notificat o solicitare pentru aprobarea propriului sistem al calitatii. Aceasta solicitare va cuprinde:
    a) un angajament de indeplinire a obligatiilor ce decurg din aprobarea sistemului calitatii;
    b) un angajament de mentinere a sistemului calitatii aprobat, care sa ii asigure in mod continuu adecvarea si eficienta necesare.
    Producatorul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat toate informatiile relevante, in special documentatia sistemului calitatii si documentatia de proiectare a aparatului.
    2.3.2. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele din hotarare aplicabile acestora.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa fie documentate, stabilite intr-o maniera ordonata si sistematica, sub forma regulilor, procedurilor si instructiunilor scrise. Documentatia acestui sistem al calitatii trebuie sa asigure o intelegere corecta a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor cu privire la calitate. Sistemul calitatii trebuie sa contina in special o descriere adecvata a urmatoarelor:
    a) obiectivele legate de calitate si de structura organizatorica a societatii comerciale, responsabilitatile si atributiile conducerii acesteia cu privire la calitatea produsului;
    b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitatii, precum si masurile sistematice ce vor fi folosite;
    c) examinarile si probele ce vor fi executate inainte, in timpul si dupa fabricatie si frecventa cu care vor fi executate;
    d) mijloacele de supraveghere a realizarii calitatii cerute a produsului si a operabilitatii efective a sistemului calitatii.
    2.3.3. Organismul notificat trebuie sa examineze si sa evalueze sistemul calitatii pentru a determina daca sunt respectate cerintele prevazute la pct. 2.3.2. Se considera conforme cu aceste cerinte acele sisteme ale calitatii care implementeaza standardele armonizate corespunzatoare.
    Organismul notificat trebuie sa comunice decizia sa producatorului si sa informeze despre aceasta celelalte organisme notificate. Comunicarea catre producator trebuie sa contina concluziile examinarii si, in eventualitatea refuzului, justificarea deciziei.
    2.3.4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii despre orice reactualizare a acestuia, determinata de schimbarile survenite datorita noilor tehnologii utilizate si noilor conceptii de calitate sau altor cauze.
    2.3.5. Orice organism notificat care retrage aprobarea sistemului calitatii trebuie sa informeze de indata celelalte organisme notificate cu privire la aceasta decizie.
    2.4. Supravegherea CE
    2.4.1. Scopul supravegherii CE este sa asigure ca producatorul indeplineste corespunzator obligatiile ce decurg din aprobarea sistemului calitatii.
    2.4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, in scopul inspectiei, la locurile de productie, control, incercare si depozitare si trebuie sa furnizeze acestuia toate informatiile necesare, in special:
    a) documentatia sistemului calitatii;
    b) documentatia tehnica;
    c) inregistrarile privind calitatea, de exemplu: rapoarte de inspectie, date cu privire la incercari si etalonari, rapoarte de calificare a personalului implicat si altele asemenea.
    Organismul notificat are obligatia sa efectueze periodic audituri pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; el va inainta producatorului un raport de audit.
    Organismul notificat poate intreprinde si vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua audituri complete sau partiale. Organismul notificat trebuie sa inainteze producatorului un raport cu privire la vizita efectuata sau, acolo unde este cazul, un raport de audit.
    2.4.3. Organismul notificat trebuie sa se asigure ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii aprobat.
    3. Verificarea CE a produsului
    3.1. Verificarea CE a produsului este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca aparatele care au fost verificate potrivit prevederilor pct. 3.3 sunt conforme, cand este cazul, cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele din hotarare aplicabile acestora.
    3.2. Producatorul va lua toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele din hotarare aplicabile acestora.
    Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.
    3.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarile si incercarile necesare in scopul verificarii conformitatii aparatului cu cerintele din hotarare, prin examinarea si incercarea fiecarui aparat, conform prevederilor pct. 3.5.
    3.4. Pentru aparatele prevazute la art. 8 alin. (2) din hotarare, care nu se supun examinarii CE de tip, documentatia tehnica prevazuta la pct. 6 trebuie sa fie pusa la dispozitie organismului notificat, in cazul in care acesta o solicita.
    3.5. Verificarea prin controlul si incercarea fiecarui aparat
    3.5.1. Fiecare aparat va fi examinat si se vor efectua incercarile corespunzatoare, astfel cum se prevede in standardele mentionate la art. 7 din hotarare, sau incercari echivalente, in vederea verificarii conformitatii aparatului cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele din hotarare aplicabile acestuia.
    3.5.2. Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numarului sau de identificare pe fiecare aparat a carui conformitate cu cerintele a fost stabilita si va elabora in scris un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.
    3.5.3. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua masurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.
    4. Verificarea CE a unitatii de produs
    4.1. Verificarea CE a unitatii de produs este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca aparatul, proiectat special pentru o aplicatie anume, pentru care s-a emis certificatul prevazut la pct. 4.2, corespunde cerintelor din hotarare aplicabile acestuia.
    Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe aparat si va intocmi in scris o declaratie de conformitate.
    4.2. Organismul notificat va examina aparatul si va efectua incercarile necesare conform standardelor prevazute la art. 7 din hotarare sau va efectua incercari echivalente, pentru a garanta conformitatea cu cerintele relevante din hotarare.
    Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numarului sau de identificare pe aparatul a carui conformitate cu cerintele a fost stabilita si va elabora in scris un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.
    4.3. Documentatia tehnica referitoare la proiectarea aparatului, prevazuta la pct. 6, are scopul sa permita evaluarea conformitatii cu cerintele din hotarare si intelegerea proiectarii, fabricatiei si functionarii aparatului. Documentatia tehnica trebuie sa fie pusa la dispozitie organismului notificat.
    4.4. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua masurile necesare pentru a putea furniza, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.
    5. Prevederi comune
    5.1. Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la pct. 2, 3 si 4 pot fi facute la locul de productie sau in alte locuri diferite de locul in care se utilizeaza aparatul, daca transportul la locul de utilizare nu necesita demontari ale aparatului, daca punerea in functiune la locul de utilizare nu necesita asamblarea aparatului sau alte operatiuni tehnice de instalare care pot afecta performantele aparatului si daca valoarea constantei gravitationale la locul de punere in functiune este luata in considerare sau daca performantele aparatului sunt insensibile la variatia campului gravitational. In toate celelalte cazuri ele trebuie facute la locul de utilizare a aparatului.
    5.2. Daca performantele aparatului sunt sensibile la variatiile campului gravitational, procedurile la care se face referire la pct. 5.1 pot fi aplicate in doua etape. Etapa a doua trebuie sa cuprinda toate examinarile si incercarile care au rezultatele dependente de constanta campului gravitational, iar prima etapa trebuie sa cuprinda toate celelalte examinari si incercari. A doua etapa trebuie efectuata la locul de utilizare a aparatului. In acest caz, prin expresia la locul de utilizare a aparatului se intelege in zona de camp gravitational de utilizare a aparatului.
    5.3.1. In cazul in care un producator a optat pentru realizarea in doua etape a uneia dintre procedurile mentionate la pct. 5.1 si daca aceste doua etape sunt efectuate de parti diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii respective trebuie sa aiba inscriptionat numarul de identificare a organismului notificat implicat in aceasta etapa.
    5.3.2. Partea care a executat prima etapa a procedurii trebuie sa elibereze pentru fiecare aparat un certificat care sa contina datele necesare de identificare a acestuia si sa specifice examinarile si incercarile pe care le-a efectuat.
    Partea care executa a doua etapa a procedurii trebuie sa efectueze acele examinari si incercari care nu au fost executate.
    Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua masurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismele notificate.
    5.3.3. Producatorul care a ales in prima etapa declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calitatii productiei) va putea utiliza fie aceeasi procedura in etapa a doua, fie sa continue in etapa a doua cu procedura de verificare CE a produsului.
    5.3.4. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat la incheierea etapei a doua, impreuna cu numarul de identificare a organismului notificat implicat in etapa a doua.
    6. Documentatia tehnica
    Documentatia tehnica a aparatului va contine informatii care sa permita intelegerea proiectului, fabricatia si functionarea aparatului, precum si efectuarea evaluarii conformitatii aparatului cu cerintele din hotarare.
    Documentatia tehnica va contine urmatoarele documente necesare pentru evaluarea conformitatii:
    a) o descriere generala a tipului aparatului;
    b) proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme cu componente, subansambluri, circuite si altele asemenea;
    c) descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea proiectelor si schemelor prevazute la lit. b), incluzand modul de functionare a aparatului;
    d) o lista cuprinzand standardele prevazute la art. 7 din hotarare, aplicate in intregime sau partial, si descrierea solutiei adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale atunci cand aceste standarde nu au fost aplicate;
    e) rezultatele calculelor facute la proiectare, rezultatele examinarilor si altele asemenea;
    f) rapoarte de incercari;
    g) certificate de examinare CE de tip si rezultatele incercarilor relevante ale aparatelor care contin parti identice cu cele din proiect.
 
      ANEXA 3

                              CRITERII MINIME
                     pentru recunoasterea organismelor

    Criteriile minime aplicate de Ministerul Industriei si Resurselor pentru recunoasterea organismelor care indeplinesc atributiile privind procedurile prevazute in art. 8 din hotarare sunt urmatoarele:
    1. Organismele care solicita recunoasterea trebuie sa dispuna de personalul, de mijloacele si de echipamentele necesare.
    2. Personalul organismelor care solicita recunoasterea trebuie sa aiba competente tehnice si sa dovedeasca integritate profesionala.
    3. Organismele care solicita recunoasterea trebuie sa lucreze intr-o maniera independenta fata de orice medii si grupuri sau fata de orice persoane care au un interes direct ori indirect in domeniul aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, cu privire la efectuarea incercarilor, pregatirea rapoartelor, eliberarea certificatelor si supravegherea impusa de hotarare.
    4. Personalul organismelor care solicita recunoasterea trebuie sa pastreze secretul profesional.
    5. Organismele care solicita recunoasterea trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru cazul in care raspunderea nu revine statului potrivit legii.
    Ministerul Industriei si Resurselor trebuie sa verifice periodic indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 1 si 2.
 
      ANEXA 4

                          MARCAJE SI INSCRIPTIONARI

    1. Aparatele care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 2
    1.1. Aceste aparate trebuie sa aiba aplicate:
    a) - marcajul CE, care include simbolul CE asa cum este descris la pct. 1.6, urmat de ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat;
    - numarul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificat/notificate care a/au facut supravegherea CE sau verificarea CE.
    Marcajul mentionat mai sus si inscriptionarile trebuie aplicate pe aparat distinct, grupate impreuna;
    b) eticheta cu fond verde, de forma patrata, cu dimensiunile de cel putin 12,5 mm x 12,5 mm, cu litera "M" imprimata in negru;
    c) urmatoarele inscriptionari:
    - numarul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
    - sigla sau denumirea producatorului;
    - clasa de exactitate, inclusa intr-un oval sau intre doua linii paralele orizontale unite prin doua jumatati de cerc;
    - limita maxima de cantarire sub forma Max ...;
    - limita minima de cantarire sub forma Min ...;
    - diviziunea de verificare sub forma e = ...;
    - ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul CE;
si in plus, cand este cazul:
    - numarul seriei aparatului;
    - pentru aparatele construite din unitati separate care se asambleaza, marca de identificare pe fiecare subansamblu;
    - diviziunea de verificare, daca d < e, sub forma d = ...;
    - efectul maxim aditiv de tara, sub forma T = + ...;
    - efectul maxim substractiv de tara, daca este diferit de Max, sub forma T = - ...;
    - valoarea diviziunii tarei, daca este diferita de d, sub forma dT = ...;
    - sarcina limita (atunci cand constructorul a prevazut o limita mai mare decat Max + T), sub forma Lim = ...;
    - limitele particulare de temperatura, intre care aparatul satisface conditiile de buna functionare, sub forma ... grade C/... grade C;
    - raportul dintre receptoarele de greutati si sarcina.
    1.2. Aparatele trebuie sa aiba facilitati corespunzatoare pentru aplicarea marcajului CE si/sau aplicarea inscriptionarilor. Marcajul si inscriptionarile trebuie aplicate astfel incat sa fie imposibila indepartarea lor de pe aparat fara distrugerea acestora. Marcajul si inscriptionarile trebuie sa fie vizibile atunci cand aparatul este in pozitia sa normala de functionare.
    1.3. Cand se foloseste o placuta cu inscriptionari, ea trebuie sa permita sigilarea sa, cu exceptia cazului in care nu poate fi inlocuita fara a fi distrusa. Daca placuta este sigilabila, trebuie sa fie posibila aplicarea pe ea a unei marci de control.
    1.4. Inscriptionarile Max, Min, e si d trebuie, de asemenea, plasate langa afisaj.
    1.5. Fiecare dispozitiv de masurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcina, trebuie sa aiba inscriptionarile referitoare la receptoarele de sarcina respective.
    1.6. Marcajul CE contine initialele "CE" cu forma prezentata in figura urmatoare:

    CE

    1.6.1. In cazul in care marcajul trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in schita de mai sus.
    1.6.2. Diversele componente ale marcajului CE trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.
    2. Alte aparate
    Aparatele utilizate in aplicatiile prevazute la art. 3 lit. B din hotarare trebuie sa aiba inscriptionate:
    a) sigla sau denumirea producatorului;
    b) limita maxima de cantarire, sub forma Max ... .
    Aceste aparate nu trebuie sa aiba eticheta la care se face referire la pct. 1.1 lit. b).
    3. Simbolul de utilizare restrictiva specificat la art. 11 din hotarare
    Simbolul de utilizare restrictiva este reprezentat prin litera "M" colorata in negru, taiata de doua diagonale care se intersecteaza. Acest simbol este tiparit pe o eticheta cu fond rosu, de forma unui patrat cu laturile de cel putin 25 mm x 25 mm.