Data Speed logo  
  Romana   Engleza  
         
 
       
 
legislatie
 
     
 
  Produse si Solutii

 

 

 
Legislatie: HG 246/2006
 
     
  << < 1 2 3 > >>  
     
 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001  privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 
 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta hotarare se aplica dispozitivelor si sistemelor cu functie de masurare definite in anexele specifice care privesc contoarele de apa - anexa M1-001, contoarele de gaz si dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002, contoarele de energie electrica activa - anexa MI-003, contoarele de energie termica - anexa MI-004, sistemele de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide, altele decat apa - anexa MI-005, aparatele de cantarit cu functionare automata - anexa MI-006, taximetrele - anexa MI-007, masurile materializate - anexa MI-008, aparatele pentru masurari dimensionale - anexa MI-009 si analizoarele de gaz de esapament - anexa MI-010, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Mijloacele de masurare prevazute la art. 1 se utilizeaza pentru realizarea masurarilor care raspund unor ratiuni de interes public, de sanatate publica, de siguranta publica si de ordine publica, de protectie a mediului si a consumatorilor, de percepere a taxelor si obligatiilor si de corectitudine a tranzactiilor comerciale.
Art. 3. - (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca dispozitivele si sistemele cu functie de masurare prevazute la art. 1, in scopul introducerii pe piata si/sau punerii lor in functiune, pentru efectuarea masurarilor prevazute la art. 2.
(2) Prezenta hotarare este o reglementare tehnica specifica, in ceea ce priveste cerintele de imunitate electromagnetica in sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 89/336/CEE referitoare la compatibilitate electromagnetica, cu amendarile ulterioare. Pentru cerintele referitoare la emisie, se aplica in continuare prevederile Hotararii Guvernului nr. 497/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)   mijloc de masurare - orice dispozitiv sau sistem cu functie de masurare acoperit de prevederile art. 1  si 3;
b)   subansamblu - un dispozitiv material mentionat ca atare in anexele specifice, care functioneaza independent si care alcatuieste un mijloc de masurare impreuna cu:
(i)   alte subansambluri cu care este compatibil; sau (ii)   un mijloc de masurare cu care este compatibil;
c)   control metrologic legal - controlul functiilor de masurare prevazute pentru domeniul de aplicare a mijlocului de masurare, pentru ratiuni de interes public, de sanatate publica, de siguranta publica si de ordine publica, de protectie a mediului si a consumatorilor, de percepere a taxelor si obligatiilor si de corectitudine a tranzactiilor comerciale;
d)    producator - persoana fizica sau juridica responsabila pentru conformitatea mijlocului de masurare cu prevederile prezentei hotarari, in vederea introducerii acestuia pe piata in numele sau si/sau a punerii lui in functiune pentru propriile nevoi;
e)   introducere pe piata - punerea la dispozitie, pentru prima data, in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, a unui mijloc de masurare destinat utilizatorului final, contra cost sau gratuit;
f)  punere in functiune - utilizarea pentru prima data a unui mijloc de masurare de catre un utilizator final, potrivit destinatiei sale;
g)   reprezentant autorizat - persoana fizica sau juridica stabilita in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene si autorizata, in scris, de catre un producator sa actioneze in numele sau pentru sarcini specificate in intelesul prezentei hotarari;
h) standard armonizat - specificatie tehnica adoptata de Comitetul European de Standardizare - CEN, Comitetul European de Standardizare in Domeniul Electrotehnic - CENELEC sau Institutul European de Standardizare in Domeniul Telecomunicatiilor - ETSI ori de doua sau toate aceste organizatii impreuna, la cererea Comisiei Europene, conform Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si Consiliului din 22 iunie 1998, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1. 016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, si elaborat in conformitate cu ghidurile generale convenite intre Comisia Europeana si organizatiile europene pentru standardizare;
i) document normativ - document care contine specificatii tehnice, adoptate de Organizatia Internationala de Metrologie Legala - OIML, ale carui referinte sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene impreuna cu lista acelor parti din document, a caror respectare confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale corespunzatoare ale prezentei hotarari.
Art. 5. - (1) In cazul in care exista anexe specifice care stabilesc cerintele esentiale pentru subansambluri, prevederile prezentei hotarari se vor aplica mutatis mutandis acestor subansambluri.
(2) Subansamblurile si mijloacele de masurare pot fi evaluate independent si separat in vederea stabilirii conformitatii.
Art. 6. - (1) Un mijloc de masurare trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare si in anexa specifica mijlocului de masurare respectiv.
(2)   Daca este necesar, pentru corecta utilizare a mijlocului de masurare, pentru acele mijloace de masurare introduse pe piata din Romania, informatiile prevazute in anexa I sau in anexa specifica mijlocului de masurare sunt furnizate in limba romana.
(3)   Conformitatea mijlocului de masurare cu cerintele esentiale este evaluata in conformitate cu prevederile art. 9.
Art. 7. - (1) Conformitatea unui mijloc de masurare cu toate prevederile prezentei hotarari este indicata prin prezenta marcajului european de conformitate „CE", denumit in continuare marcaj CE, si a marcajului metrologic suplimentar prevazut la art. 17.
(2)   Marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar se aplica de catre producator sau sub responsabilitatea acestuia. Aceste marcaje pot fi aplicate pe mijlocul de masurare in timpul procesului de productie, daca acest lucru este justificat.
(3)  Este interzisa aplicarea pe un mijloc de masurare a unor marcaje care pot induce in eroare terte parti in ceea ce priveste semnificatia si/sau forma marcajului CE si a marcajului metrologic suplimentar. Pe mijlocul de masurare se poate aplica orice alt marcaj, cu conditia ca acesta sa nu reduca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE si a marcajului metrologic suplimentar.
(4)   Daca un mijloc de masurare se supune dispozitiilor adoptate prin alte reglementari tehnice care transpun directive, acoperind alte aspecte care cer aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica faptul ca mijlocul de masurare respectiv se prezuma a fi conform, de asemenea, si cu cerintele acelor reglementari tehnice. In astfel de cazuri, in documentele, avizele sau instructiunile prevazute de reglementarile tehnice aplicabile, care insotesc mijlocul de masurare, se vor indica si numerele de referinta cu care directivele mentionate anterior au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 8. - (1) Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a unui mijloc de masurare care poarta, in conformitate cu prevederile art. 7, marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar nu pot fi restrictionate din motive care decurg din prezenta hotarare.
(2)   Mijloacele de masurare pot fi introduse pe piata si/sau puse in functiune numai daca indeplinesc cerintele din prezenta hotarare.
(3)  In situatia in care conditiile climatice locale impun, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legala, prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabilesc prevederi specifice referitoare la punerea in functiune a mijloacelor de masurare in astfel de zone. In aceste cazuri, se stabilesc limitele superioare si inferioare ale temperaturii, avandu-se in vedere valorile limite stabilite in tabelul 1 din anexa I, si, in plus, se pot specifica conditiile de umiditate, cu sau fara condensare, precum si daca spatiul de utilizare prevazut este deschis sau inchis.
(4)  In cazul in care pentru un mijloc de masurare sunt definite mai multe clase de exactitate:
a)   clasa/clasele de exactitate care se utilizeaza pentru aplicatiile specifice pot fi indicate in anexele specifice mijloacelor de masurare la capitolul „Punerea in functiune";
b)   in toate celelalte cazuri, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legala, prin ordin al ministrului economiei si comertului se pot indica, dupa caz, clasele de exactitate care se pot utiliza pentru aplicatii specifice in cadrul claselor definite, cu conditia sa se permita utilizarea tuturor claselor de exactitate.
In oricare dintre cazurile prevazute la lit. a) si b), mijloacele de masurare care fac parte dintr-o clasa de exactitate superioara se pot utiliza daca proprietarul doreste aceasta.
(5)  La targuri, expozitii, demonstratii si altele asemenea este permisa expunerea mijloacelor de masurare neconforme cu prevederile prezentei hotarari, cu conditia sa existe o indicatie vizibila care sa mentioneze clar ca aceste produse nu sunt conforme si ca ele nu pot fi introduse pe piata si nici puse in functiune inainte de aducerea lor in conformitate.

 
  CAPITOLUL II
Evaluarea conformitatii
Art. 9. - (1) Evaluarea conformitatii unui mijloc de masurare cu cerintele esentiale corespunzatoare se efectueaza prin aplicarea, la alegerea producatorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa specifica mijlocului de masurare. Producatorul trebuie sa furnizeze, cand este cazul, documentatia tehnica pentru mijloacele de masurare sau grupurile de mijloace de masurare, prevazuta la art. 10.
(2)  Modulele de evaluare a conformitatii care alcatuiesc procedurile sunt descrise in anexele A-H1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(3)    Inregistrarile si corespondenta referitoare la evaluarea conformitatii se intocmesc, dupa caz, in limba romana sau in limba oficiala a statului membru al Uniunii Europene in care isi are sediul organismul notificat ce efectueaza procedurile de evaluare a conformitatii ori intr-o limba agreata de acel organism.
Art. 10. - (1) Documentatia tehnica trebuie sa descrie intr-o maniera inteligibila conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare si sa permita evaluarea conformitatii acestuia cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
(2) Documentatia tehnica trebuie sa fie suficient de detaliata pentru a asigura:
a) definirea caracteristicilor metrologice;
b)   reproductibilitatea performantelor metrologice ale mijloacelor de masurare produse, in conditiile in care acestea sunt corect reglate cu ajutorul mijloacelor adecvate; si
c)  integritatea mijlocului de masurare.
(3)   In scopul evaluarii si identificarii tipului si/sau mijlocului de masurare, documentatia tehnica trebuie sa includa:
a)  o descriere generala a mijlocului de masurare;
b)   desenele de conceptie si executie, precum si schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor si altora asemenea;
c)   procedurile de productie care garanteaza omoge­nitatea fabricatiei;
d)   daca este cazul, o descriere a dispozitivelor electronice cu desene, diagrame, scheme logice si informatii generale cu privire la caracteristicile si functionarea programelor informatice;
e)    descrierile si explicatiile necesare intelegerii documentelor prevazute la lit. b), c) si d), inclusiv a functionarii mijlocului de masurare;
f)  o lista a standardelor si/sau documentelor normative prevazute la art. 13, aplicate total sau partial;
g)   o descriere a solutiilor adoptate pentru a indeplini cerintele esentiale din prezenta hotarare, in cazul in care standardele si/sau documentele normative mentionate la art. 13 nu au fost aplicate;
h) rezultatele incercarilor corespunzatoare, atunci cand este necesar, pentru a demonstra ca tipul si/sau mijlocul de masurare sunt in conformitate cu:
(i)  cerintele prezentei hotarari, in conditiile nominale de functionare declarate si in conditiile expunerii la perturbatiile de mediu specificate;
(ii)  specificatiile referitoare la criteriile de durabilitate pentru contoarele de apa, de gaz, de energie termica si pentru lichide, altele decat apa;
i) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate si altele asemenea;
j) rapoartele de incercari, certificatele de examinare EC de tip sau certificatele de examinare EC de proiect, pentru mijloacele de masurare care contin parti identice cu cele din proiect.
(4)   Producatorul trebuie sa faca precizari cu privire la sigiliile si marcajele pe care Ie-a aplicat.
(5)   Producatorul trebuie sa precizeze, atunci cand este cazul, conditiile de compatibilitate cu interfetele si subansamblurile.
Art. 11. - (1) Ministerul Economiei si Comertului notifica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene organismele din jurisdictia sa pe care Ie-a desemnat pentru indeplinirea sarcinilor legate de modulele de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9, precum si numerele de identificare atribuite anterior de Comisia Europeana si publicate in conformitate cu alin. (4), tipul/tipurile de mijloace de masurare pentru care a fost desemnat fiecare organism si, de asemenea, atunci cand este cazul, clasele de exactitate, domeniul de masurare, tehnologia de masurare si oricare alta caracteristica a mijlocului de masurare care limiteaza domeniul notificarii.
(2)   Ministerul Economiei si Comertului aplica criteriile stabilite la art. 12 pentru desemnarea acestor organisme. Organismele care indeplinesc criteriile prevazute in standardele nationale ce transpun standardele armonizate relevante, ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca indeplinesc criteriile corespunzatoare. Ministerul Economiei si Comertului publica referintele acestor standarde nationale.
(3)   In cazul notificarii unui organism, Ministerul Economiei si Comertului trebuie:
a)   sa asigure ca organismul indeplineste in mod permanent criteriile stabilite la art. 12; si
b)   sa retraga o asemenea notificare in cazul in care constata ca organismul nu mai corespunde acestor criterii. Ministerul Economiei si Comertului informeaza imediat statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana cu privire la orice astfel de retragere a notificarii.
(4)   Lista organismelor notificate, numerele lor de identificare, precum si informatiile privind domeniul notificarii prevazute la alin. (1) se publica si se actualizeaza periodic in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C
Art. 12. - Pentru desemnarea organismelor in conformitate cu art. 11 alin. (1), Ministerul Economiei si Comertului aplica urmatoarele criterii:
a)  organismul, directorul si personalul acestuia implicat in activitatile de evaluare a conformitatii nu trebuie sa fie si proiectantul, producatorul, furnizorul, instalatorul sau utilizatorul mijlocului de masurare pe care il evalueaza si nici reprezentantul autorizat al oricaruia dintre acestia. De asemenea, acestia nu pot sa intervina in mod direct in proiectarea, fabricarea, comercializarea sau intretinerea mijloacelor de masurare, nici sa reprezinte vreuna dintre partile implicate in aceste activitati. Criteriul anterior nu exclude in nici un fel posibilitatea schimbului de informatii tehnice intre producator si organismul respectiv in scopul evaluarii conformitatii;
b)  organismul, directorul acestuia si personalul implicat in sarcini ce privesc evaluarea conformitatii trebuie sa fie liberi de orice presiuni si risc de corupere, in special corupere financiara, care le-ar putea influenta judecata sau rezultatele activitatilor de evaluare a conformitatii, in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de aceste rezultate;
c)   evaluarea conformitatii trebuie realizata cu cea mai inalta integritate profesionala si competenta necesara in domeniul metrologiei. In cazul in care organismul subcontracteaza anumite sarcini specifice, se va asigura in prealabil ca subcontractantul indeplineste cerintele din prezenta hotarare si, in special, cerintele acestui articol. Organismul trebuie sa pastreze la dispozitia autoritatii de notificare documentele relevante cu privire la calificarea subcontractantului si activitatile desfasurate de acesta in virtutea prezentei hotarari;
d)  organismul trebuie sa fie capabil sa efectueze toate sarcinile de evaluare a conformitatii pentru care a fost desemnat, indiferent daca acele sarcini sunt realizate de organismul respectiv sau in numele sau si sub responsabilitatea sa. El trebuie sa dispuna de personalul necesar si sa aiba acces la dotarile necesare pentru realizarea intr-o maniera corecta a sarcinilor tehnice si administrative inerente evaluarii conformitatii;
e)  personalul organismului trebuie sa aiba:
(i) o buna pregatire tehnica si profesionala care sa acopere toate sarcinile de evaluare a conformitatii pentru care a fost desemnat organismul respectiv;
(ii) o cunoastere satisfacatoare a regulilor aplicabile sarcinilor pe care le efectueaza si o experienta adecvata pentru realizarea acestor sarcini;
(iii) aptitudini necesare pentru intocmirea certificatelor, proceselor-verbale si rapoartelor care demonstreaza efectuarea sarcinilor;
f)   impartialitatea organismului, a directorului si personalului implicat trebuie sa fie garantata. Contravaloarea serviciilor prestate de organism nu trebuie sa depinda de rezultatele sarcinilor pe care le efectueaza. Remuneratia directorului si personalului organismului nu trebuie sa depinda de numarul de sarcini realizate sau de rezultatele acestor sarcini;
g)   organismul trebuie sa contracteze o asigurare de raspundere civila daca responsabilitatea civila nu este asumata de stat conform legislatiei nationale;
h) directorul organismului si personalul acestuia trebuie sa respecte secretul profesional cu privire la informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentei hotarari, cu exceptia situatiei in care acestea fac obiectul schimbului de informatii cu autoritatea care a desemnat organismul.
Art. 13. - (1) Se prezuma ca un mijloc de masurare indeplineste cerintele esentiale relevante prevazute in anexa I si in anexa specifica, daca acesta este in conformitate cu elementele din standardele romane si/sau standardele nationale ale unui stat membru al Uniunii Europene care transpun standardul european armonizat pentru mijlocul de masurare respectiv, care corespund elementelor din acest standard european armonizat ale carui referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
(2)   Daca un mijloc de masurare nu este decat partial in conformitate cu elementele din standardele prevazute la alin. (1), trebuie sa se confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale care corespund elementelor din acele standarde cu care mijlocul de masurare este in conformitate.
(3)  Se prezuma ca un mijloc de masurare indeplineste cerintele esentiale relevante prevazute in anexa I si in anexa specifica, daca acesta este in conformitate cu partile corespunzatoare din documentele normative si din listele referitoare la aceste documente normative ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
(4)   Daca un mijloc de masurare este numai partial in conformitate cu documentele normative prevazute la alin. (3), trebuie sa se confere prezumtia de conformitate pentru cerintele esentiale care corespund acelor documente normative cu care mijlocul de masurare este in conformitate.
(5)   Un producator poate alege folosirea oricarei solutii tehnice care corespunde cerintelor esentiale prevazute in anexa I si in anexele specifice relevante, respectiv anexele MI-001-MI-010. In plus, pentru a beneficia de prezumtia de conformitate, producatorul trebuie sa aplice corect solutiile mentionate fie in standardele europene armonizate aplicabile, fie in partile corespunzatoare din documentele normative si din listele prevazute la alin. (1) -(4).
(6) Se prezuma ca mijloacele de masurare au corespuns la incercarile adecvate prevazute la art. 10 alin. (3) lit. h), daca programul de incercari corespunzator a fost realizat in conformitate cu documentele relevante prevazute la alin. (1), (2) si (3) si daca rezultatele incercarilor demonstreaza conformitatea cu cerintele esentiale.
Art. 14. - (1) In cazul in care se considera ca un standard european armonizat prevazut la art. 13 alin. (1) si (2) nu indeplineste integral cerintele esentiale din anexa I si din anexele specifice corespunzatoare, Ministerul Economiei si Comertului sesizeaza Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana, infiintat in scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si a regulilor referitoare la serviciile societatii informationale, expunand si motivele interventiei sale. Ministerul Economiei si Comertului va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana.
(2) In cazul in care se considera ca un document normativ ale carui referinte au fost publicate conform prevederilor prezentei hotarari nu intruneste intru totul cerintele esentiale prevazute in anexa I si in anexele specifice corespunzatoare, Ministerul Economiei si Comertului aduce aceasta problema in atentia Comitetului Permanent prevazut la alin. (1), expunand si motivele interventiei sale. Ministerul Economiei si Comertului va duce la indeplinire decizia adoptata de comitetul sus­mentionat.
Art. 15. - Listele cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, prevazute la art. 13 alin. (1) si (2), si, respectiv, documentele normative prevazute la art. 13 alin. (3) si (4) se aproba si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 16. - Biroul Roman de Metrologie Legala ia masurile necesare pentru a se consulta cu partile interesate la nivel national cu privire la activitatea OIML referitoare la domeniul de aplicare a prezentei hotarari.
 
 

CAPITOLUL III
Marcaje
Art. 17. - (1) Marcajul CE prevazut la art. 7 este constituit din simbolul „CE" avand formatul si inaltimea stabilite potrivit prevederilor anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Marcajul metrologic suplimentar este constituit din litera „M" si ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat, incadrate intr-un dreptunghi. Inaltimea dreptunghiului este egala cu inaltimea marcajului CE. Marcajul CE este urmat imediat de marcajul metrologic suplimentar.
(3)   Numarul de identificare a organismului notificat implicat, prevazut la art. 11, se aplica dupa marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar, daca procedura de evaluare a conformitatii prevede astfel.
(4)   Daca un mijloc de masurare este alcatuit din mai multe dispozitive care nu sunt subansambluri si care functioneaza impreuna, marcajele se aplica pe dispozitivul principal al mijlocului de masurare.
Daca un mijloc de masurare este prea mic sau prea sensibil pentru a i se aplica marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar, marcajele se aplica pe ambalaj, daca acesta exista, si pe documentele insotitoare prevazute de prezenta hotarare.
(5)   Marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar trebuie sa fie de nesters. Numarul de identificare a organismului notificat implicat trebuie sa fie de nesters sau sa se autodistruga daca este indepartat. Toate marcajele trebuie sa fie vizibile sau usor accesibile.
CAPITOLUL IV
Supravegherea pietei si cooperarea administrativa
Art. 18. - (1) Organul de control care asigura supravegherea pietei este Directia inspectii si supraveghere a pietei din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, denumit in continuare BRML-SP.
(2)   BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca mijloacele de masurare care se supun controlului metrologic legal, dar care nu corespund prevederilor aplicabile din prezenta hotarare, nu sunt introduse pe piata sau puse in functiune.
(3)  Ministerul Economiei si Comertului sprijina autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin pentru realizarea supravegherii pietei.
Schimbul de informatii dintre aceste autoritati se refera la:
a)   nivelul de conformitate cu prevederile prezentei hotarari a mijloacelor de masurare pe care le examineaza, precum si rezultatele acestor examinari;
b)  certificatele de examinare EC de tip si de examinare EC a proiectului si anexele acestora eliberate de organismele notificate, precum si completarile, amendamentele si retragerile referitoare la certificatele deja emise;
c)  aprobarile sistemelor calitatii acordate de organismele notificate, precum si informatiile privind sistemele calitatii pentru care aprobarile au fost refuzate sau retrase;
d)   rapoartele de evaluare intocmite de organismele notificate la cererea altor autoritati.
(4)   Ministerul Economiei si Comertului ia masuri pentru ca toate informatiile necesare privind certificatele si aprobarile sistemelor calitatii sa fie puse la dispozitia organismelor pe care Ie-a notificat.
(5)  Ministerul Economiei si Comertului comunica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene faptul ca BRML-SP reprezinta autoritatea pentru un astfel de schimb de informatii.
Art. 19. - (1) In cazul in care se constata ca toate sau o parte din mijloacele de masurare dintr-un anumit model care poarta marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar nu indeplinesc cerintele esentiale privind performantele metrologice stabilite in prezenta hotarare, in conditiile in care acestea au fost instalate corect si utilizate in conformitate cu instructiunile producatorului, BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a retrage aceste mijloace de masurare de pe piata, pentru a interzice sau restrictiona introducerea lor pe piata sau pentru a interzice ori restrictiona utilizarea ulterioara a acestora.
(2)  Atunci cand se decide luarea masurilor prevazute la alin. (1), BRML-SP ia in considerare caracterul sistematic sau incidental al neconformitatii.
(3)  Daca BRML-SP a stabilit, in conditiile alin. (1), ca neconformitatea are un caracter sistematic, informeaza Ministerul Economiei si Comertului care comunica imediat Comisiei Europene masurile luate, aratand si motivele deciziei.
(4)  In cazul in care, ca urmare a consultarii cu partile implicate, Comisia Europeana informeaza Ministerul Economiei si Comertului ca masurile luate sunt justificate, acesta dispune ca BRML-SP sa ia masurile necesare impotriva oricarei persoane care a aplicat marcajele si aduce acest lucru la cunostinta Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.
(5)   In cazul in care Comisia Europeana constata ca masurile luate nu sunt justificate, informeaza in acest sens Ministerul Economiei si Comertului, precum si producatorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Ministerul Economiei si Comertului dispune BRML -SP abrogarea imediata a masurilor de retragere, interzicere ori restrictionare prevazute la alin. (1).
Art. 20. - (1) In cazul in care BRML-SP constata ca marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar au fost aplicate necorespunzator, producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia:
a)   sa faca mijlocul de masurare conform cu acele prevederi referitoare la marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar neacoperite de art. 19 alin. (1); si
b)  sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari in conditiile stabilite de BRML-SP.
(2) Daca se persista in incalcarea prevederilor alin. (1), BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a restrictiona sau interzice introducerea pe piata a mijlocului de masurare in cauza ori pentru a asigura ca acesta este retras de pe piata sau restrictionat ori interzis pentru o utilizare ulterioara, conform procedurilor prevazute la art. 19.
Art. 21. - Orice decizie luata in aplicarea prezentei hotarari si care determina retragerea de pe piata a unui mijloc de masurare sau interzicerea ori restrictionarea introducerii pe piata sau punerii in functiune a unui mijloc de masurare trebuie sa precizeze motivele pe care aceasta se bazeaza. Decizia trebuie sa fie adusa imediat la cunostinta partii interesate, care trebuie informata in acelasi timp cu privire la caile legale de atac de care dispune in temeiul legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 22. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage, in conditiile legii, raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2)   Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), cu amenda de la 2. 500 lei (RON) la 5. 000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare nemarcate sau marcate neconform cu prevederile art. 7 alin. (1);
b)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3), cu amenda de la 2. 500 lei (RON) la 5. 000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;
c)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si refacerea documentelor, avizelor sau instructiunilor in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4);
d)  nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amenda de la 5. 000 lei (RON) la 10. 000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme;
e)   expunerea mijloacelor de masurare la targuri, expozitii, demonstratii si altele asemenea, fara respectarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si interzicerea expunerii acestor mijloace de masurare, pana la respectarea conditionarilor mentionate la art. 8 alin. (5);
f)   nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare cu marcaje de conformitate CE neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor;
g)   nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare cu marcaj metrologic suplimentar neconform, pana la rezolvarea neconformitatilor;
h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (3), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare care nu au aplicat numarul de identificare a organismului notificat, pana la eliminarea neconformitatilor;
i) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor;
j) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5), cu amenda de la 1. 000 lei (RON) la 2. 000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor.
(3)   Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul BRML-SP.
(4)  Contravenientul poate achita, imediat sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii Procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia,jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art. 23. - Prevederile art. 22 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 24. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (2):
(1)   Pana la expirarea perioadei de valabilitate a aprobarilor de model sau pentru o perioada de cel mult 10 ani incepand cu data de 30 octombrie 2006, in cazul mijloacelor de masurare cu aprobare de model cu perioada de valabilitate nedeterminata, se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare care indeplinesc prevederile reglementarilor de metrologie legala aplicabile acestora inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2)   Aprobarile de model si/sau completarile la acestea pentru mijloacele de masurare pot fi emise pe baza reglementarilor mentionate la alin. (1), in conditiile in care solicitarile ce privesc eliberarea acestor documente se inregistreaza la BRML anterior datei de intrare in vigoare a prezentei hotarari. Termenul de valabilitate a acestor aprobari de model si/sau completari nu trebuie sa depaseasca data de 30 octombrie 2016.
Art. 25. - Ministerul Economiei si Comertului intocmeste si transmite Comisiei Europene rapoarte privind punerea in aplicare a prezentei hotarari.
Art. 26. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Art. 27. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. (1), la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga urmatoarele acte normative:
a)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 209/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-71/318 Contoare de gaz", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 22 octombrie 2002;
b)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002;
c)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 76/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML
CEE -71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002;
d)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 428/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-73/362 - Masuri de lungime", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;
e)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-75/33 Contoare de apa rece", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002, numai prevederile referitoare la contoarele de apa definite in anexa M1-001 la prezenta hotarare;
f)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 293/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-75/410 Aparate de cantarit cu totalizare continua", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 25 octombrie 2002;
g)  Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 427/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrica", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;
h) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 426/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-77/95 Taximetre", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2002;
i) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 180/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002;
j) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 324/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-78/1. 031 - Aparate de cantarit cu functionare automata, pentru control si sortare", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 801 din 5 noiembrie 2002;
k) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 166/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-79/830 Contoare de apa calda", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002.
Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/22/CE privind mijloacele de masurare, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 135 din 30 aprilie 2004.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
p. Ministrul economiei si comertului,
Eugen Tapu-Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

 
 

ANEXA I

Un mijloc de masurare trebuie sa asigure un inalt nivel de protectie metrologica astfel incat partile implicate sa aiba incredere in rezultatul masurarii. Acesta este conceput si fabricat astfel incat sa satisfaca un inalt nivel de calitate in ce priveste tehnologia masurarii si securitatea datelor de masurare.
Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de masurare sunt stabilite mai jos si se completeaza, dupa caz, cu cerintele specifice din anexele Ml-001 - MI-O 10 care descriu mai detaliat anumite aspecte ale cerintelor generale.
Solutiile adoptate cu privire la aceste cerinte trebuie sa tina cont de utilizarea pentru care este destinat mijlocul de masurare si de orice utilizare inadecvata previzibila.
Definitii
Masurand: marime supusa masurarii.
Marime de influenta: marime care nu este masurand, dar care afecteaza rezultatul masurarii.
Conditii nominale de functionare: valori ale masurandului si marimilor de influenta care alcatuiesc conditiile normale de lucru ale unui mijloc de masurare.
Perturbatie: marime de influenta care are o valoare ce se incadreaza in limitele specificate in cerinta aplicabila, dar in afara conditiilor nominale de functionare specificate pentru mijlocul de masurare respectiv. O marime de influenta este o perturbatie daca pentru acea marime de influenta nu sunt specificate conditiile nominale de functionare.
Valoarea variatiei critice: valoarea de la care variatia rezultatului masurarii este considerata indezirabila.
Masura materializata: dispozitiv care reproduce sau furnizeaza in mod permanent in timpul utilizarii una sau mai multe valori cunoscute ale unei marimi date.
Vanzare directa: o tranzactie comerciala este considerata vanzare directa daca:
- rezultatul masurarii serveste ca baza pentru suma de plata si
-  cel putin una dintre partile implicate in tranzactia legata de masurarea respectiva este consumatorul sau orice alta parte care necesita acelasi nivel de protectie si
-  toate partile implicate in tranzactie accepta rezultatul masurarii in momentul si locul respectiv.
Conditii de mediu climatic: conditiile in care poate fi folosit un mijloc de masurare, In scopul adaptarii la diferentele climatice dintre state a fost stabilit un interval al limitelor de temperatura.
Serviciu de utilitate publica: furnizorul de energie electrica, gaz, energie termica sau apa este considerat ca fiind un serviciu de utilitate publica.
Cerinte
1. Erori tolerate
1. 1.   In conditiile nominale de functionare si in absenta unei perturbatii, eroarea de masurare nu trebuie sa depaseasca valoarea erorii maxime tolerate (EMT), asa cum este stabilita in cerintele specifice relevante pentru mijlocul de masurare.
Daca nu exista indicatii contrare in anexele specifice, eroarea maxima tolerata se exprima ca o valoare bilaterala a abaterii de la valoarea adevarata.
1. 2.   In conditiile nominale de functionare si in prezenta unei perturbatii, cerinta de performanta este cea prevazuta in cerintele specifice relevante pentru mijlocul de masurare.
*) Anexele sunt reproduse in facsimil.
Daca mijlocul de masurare este destinat utilizarii intr-un camp electromagnetic continuu permanent specificat, performanta admisa in timpul incercarii la camp electromagnetic radiat cu amplitudine modulata, trebuie sa se incadreze in limitele erorilor maxime tolerate.
1. 3, Producatorul trebuie sa precizeze conditiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic in care este destinat sa fie utilizat mijlocul de masurare, sursa de alimentare electrica si alte marimi de influenta care i-ar putea influenta exactitatea, tinand cont de cerintele stabilite in anexele specifice corespunzatoare.
1. 3. 1. Conditii de mediu climatic
Producatorul trebuie sa precizeze limita superioara si limita inferioara a temperaturii alese dintre valorile date in tabelul 1, daca nu exista alte indicatii in anexele MI-001 - MI-010, si trebuie sa precizeze daca mijlocul de masurare este conceput pentru o umiditate cu sau fara condensare, precum si locul prevazut pentru utilizarea mijlocului de masurare, adica in spatiu inchis sau deschis.
Tabelul 1- Limitele temperaturii

Limitele temperaturii

Limita superioara a temperaturii

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Limita  inferioara a temperaturii

5°C

- 10° C

-25°C

-40°C

1. 3. 2.   a) Conditiile de mediu mecanic sunt clasificate in clasele Ml - M3 descrise mai jos.
Ml- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care exista vibratii si socuri mai putin importante, cum sunt mijloacele de masurare fixate pe structuri de sprijin usoare, supuse unor vibratii si socuri neglijabile transmise de la percutii sau lucrari locale, usi trintite etc.
M2- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri expuse unui nivel semnificativ sau foarte important de vibratii si socuri, de exemplu cele transmise de la masini si vehicule care ruleaza in apropiere sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate in apropiere etc.
M3- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care nivelul de vibratii si socuri este ridicat si foarte ridicat, de exemplu mijloacele de masurare instalate direct pe masini, benzi transportoare etc.
b) In legatura cu conditiile mecanice, trebuie luate in considerare urmatoarele marimi de influenta:
- vibratii;
- socuri mecanice.
1. 3. 3.   a) Conditiile de mediu electromagnetic sunt clasificate in clasele El, E2 si E3 descrise mai jos, daca nu exista alte indicatii in anexele specifice corespunzatoare.
El- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care perturbatiile electromagnetice corespund celor ce se pot manifesta in cladirile rezidentiale si comerciale si in cele in care se executa lucrari de industrie usoara.
E2- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care perturbatiile electromagnetice corespund celor care se pot manifesta in alte cladiri industriale.
E3- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare alimentate de la bateria unui vehicul. Aceste mijloace de masurare trebuie sa corespunda atat cerintelor de la clasa E2, cat si urmatoarelor cerinte suplimentare:
-    reducerea tensiunii de alimentare cauzate de alimentarea circuitelor electromotorului de pornire a motoarelor cu combustie interna;
- pierderi temporare de sarcina care se produc atunci cand o baterie descarcata este deconectata in timpul functionarii motorului.
b)  In   legatura cu  conditiile  de mediu  electromagnetic, trebuie  luate  in considerare urmatoarele marimi de influenta:
- intreruperi ale tensiunii,
- reduceri de scurta durata ale tensiunii,
-  fenomene tranzitorii ale tensiunii pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal,
- descarcari electrostatice,
- campuri electromagnetice la frecvente radio,
- campuri electromagnetice de frecvente radio care induc perturbatii conduse pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal,
- unde de soc pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal.
1. 3. 4. Alte marimi de influenta care trebuie luate in considerare, dupa caz, sunt:
- variatiile tensiunii,
- variatia frecventei retelei de alimentare,
- campuri magnetice de frecventa industriala,
-  orice alta marime care poate influenta in  mod semnificativ exactitatea mijlocului de masurare.
1. 4. La efectuarea incercarilor prevazute de prezenta hotarare, se aplica urmatoarele reguli:
1. 4. 1.  Reguli de baza pentru efectuarea incercarilor si determinarea erorilor Cerintele esentiale specificate la punctele 1. 1 si 1. 2 trebuie sa fie verificate pentru fiecare marime de influenta aplicabila. Daca nu exista alte indicatii in anexa specifica aplicabila mijlocului de masurare, aceste cerinte esentiale se aplica atunci cand se aplica fiecare marime de influenta, iar efectul acesteia este evaluat separat, toate celelalte marimi de influenta fiind mentinute relativ constante la valoarea lor de referinta.
Incercarile metrologice se efectueaza in timpul sau dupa aplicarea marimii de influenta, in functie de situatia care corespunde conditiei normale de functionare a mijlocului de masurare atunci cand poate sa apara aceasta marime de influenta.
1. 4. 2.   Umiditatea ambianta
-  In functie de conditiile de mediu climatic in care mijlocul de masurare este destinat sa fie utilizat, se poate efectua incercarea la caldura umeda in regim stabil (fara condensare) sau incercarea la caldura umeda ciclica (cu condensare).
-  Incercarea la caldura umeda ciclica este adecvata in cazul unei condensari importante sau in cazul in care patrunderea vaporilor este accelerata de efectul respiratiei, In cazul umiditatii fara condensare, se poate efectua incercarea la caldura umeda in regim stabil.
2. Reproductibilitate
In cazul aplicarii aceluiasi masurand intr-un loc diferit sau de catre un alt utilizator, mentinandu-se toate celelalte conditii, rezultatele masurarilor succesive trebuie sa fie foarte apropiate intre ele. Diferenta dintre rezultatele masurarilor trebuie sa fie mica in raport cu eroarea maxima tolerata.
3.  Repetabilitate
In cazul aplicarii aceluiasi masurand in conditii de masurare identice, rezultatele masurarilor succesive trebuie sa fie apropiate intre ele. Diferenta dintre rezultatele masurarii trebuie sa fie mica in raport cu eroarea maxima tolerata.
4.  Mobilitate si sensibilitate
Un mijloc de masurare trebuie sa fie suficient de sensibil si sa aiba un prag de mobilitate suficient de scazut pentru masurarea prevazuta.
5.  Durabilitate
Un mijloc de masurare trebuie sa fie conceput astfel incat sa mentina o stabilitate adecvata a caracteristicilor sale metrologice pe o perioada de timp estimata de producator, cu conditia sa fie instalat corect, intretinut si utilizat potrivit instructiunilor producatorului, atunci cand se afla in conditiile de mediu pentru care este destinat.
6.   Fiabilitate
Un mijloc de masurare trebuie conceput astfel incat sa reduca pe cat posibil efectul unei defectiuni care ar putea duce la un rezultat de masurare inexact, cu exceptia cazurilor in care prezenta unei astfel de defectiuni este evidenta.
7.  Adecvare
7. 1.   Un mijloc de masurare nu trebuie sa prezinte nici o caracteristica ce ar putea facilita utilizarea frauduloasa; posibilitatile de utilizare eronata neintentionata trebuie sa fie reduse la minimum.
7. 2.   Un mijloc de masurare trebuie sa fie potrivit pentru utilizarea prevazuta tinand cont de conditiile practice de functionare si nu trebuie sa impuna utilizatorului cerinte exagerate pentru a obtine un rezultat de masurare corect.
7. 3.  Erorile unui mijloc de masurare pentru servicii de utilitate publica nu trebuie sa fie influentate exagerat atunci cand debitele sau curentii se afla in afara domeniului controlat.
7. 4.    Daca un mijloc de masurare este conceput pentru masurarea valorilor masurandului care sunt constante in timp, mijlocul de masurare trebuie sa fie insensibil la fluctuatii mici ale valorii masurandului, sau trebuie sa reactioneze intr-o maniera corespunzatoare.
7. 5.   Un mijloc de masurare trebuie sa fie robust, iar materialele din care este construit trebuie sa fie adecvate conditiilor de utilizare prevazute.
7. 6.   Un mijloc de masurare trebuie sa fie conceput astfel incat sa permita controlul functiilor de masurare dupa ce a fost introdus pe piata si pus in functiune. Daca este necesar, in mijlocul de masurare trebuie sa fie integrate echipamente sau programe informatice speciale care sa permita acest control. Procedura de control trebuie sa fie descrisa in manualul de utilizare.
Daca un mijloc de masurare este prevazut cu un program informatic asociat care asigura si alte functii decat cea de masurare, programul informatic care este esential pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie identificabil si sa nu poata fi influentat intr-o maniera inadmisibila de catre programul informatic asociat.
8.   Securitatea functionarii
8. 1.   Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de masurare nu trebuie sa fie influentate in mod inadmisibil de conectarea cu un alt dispozitiv, de orice caracteristica a dispozitivului conectat sau de orice dispozitiv care comunica de la distanta cu mijlocul de masurare.
8. 2.   O componenta materiala care este critica pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie conceputa astfel incat sa fie inviolabila. Masurile de securizare prevazute trebuie sa puna in evidenta orice interventie.
8. 3.   Programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie identificat ca atare si sa fie facut inviolabil.
Identificarea programului informatic trebuie sa fie asigurata cu usurinta de mijlocul de masurare.
Dovada unei eventuale interventii trebuie sa fie disponibila pe o perioada de timp rezonabila.
8. 4.   Informatiile de masurare, programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice si parametrii importanti din punct de vedere metrologic, stocati sau transmisi, trebuie sa beneficieze de protectie adecvata impotriva degradarii accidentale sau intentionate.
8. 5.   In cazul mijloacelor de masurare destinate serviciilor de utilitate publica, dispozitivul de afisare a cantitatii totale furnizate sau dispozitivele de afisare care permit calculul cantitatii totale furnizate, la care se face referire totala sau partiala in vederea stabilirii platii, nu trebuie sa poata fi adus la zero in timpul utilizarii.
9. Informatii insotitoare sau care apar pe mijlocul de masurare
9. 1.  Un mijloc de masurare trebuie sa aiba urmatoarele inscriptii:
- marca sau numele producatorului;
- informatii referitoare la exactitatea sa, si, daca este cazul:
- informatii referitoare la conditiile de utilizare;
- capacitatea de masurare;
- domeniul de masurare;
- marcajul de identificare;
-  numarul certificatului de examinare EC de tip sau al certificatului de examinare EC a proiectului;
-  informatii care sa precizeze daca dispozitivele suplimentare care furnizeaza rezultate metrologice indeplinesc dispozitiile din prezenta hotarare cu privire la controlul metrologic legal.
9. 2.  Daca un mijloc de masurare este de dimensiuni prea mici sau are o componenta prea sensibila pentru a purta inscriptionarile cerute, ambalajul acestuia, daca exista, si documentele insotitoare cerute de prezenta hotarare vor fi marcate corespunzator.
9. 3.  Mijlocul de masurare trebuie sa fie insotit de informatii privind functionarea sa, cu exceptia cazurilor in care simplitatea mijlocului de masurare face inutile aceste informatii. Informatiile trebuie sa fie usor de inteles si includ, dupa caz:
- conditiile nominale de functionare;
- clasele de mediu mecanic si electromagnetic;
-  limitele superioara si inferioara ale temperaturii, indicatii care sa precizeze daca este sau nu posibila condensarea, indicatii care sa precizeze daca se afla intr-un spatiu inchis sau deschis;
- instructiuni privind instalarea, intretinerea, repararea, reglarile admise;
- instructiuni privind utilizarea corecta si oricare alte conditii speciale de utilizare;
- conditii privind compatibilitatea cu interfete, subansambluri sau alte mijloace de masurare.
9. 4.   In cazul grupurilor de mijloace de masurare identice utilizate in acelasi loc sau in cazul mijloacelor de masurare pentru servicii de utilitate publica, manualele individuale de utilizare nu sunt neaparat necesare.
9. 5.   Daca nu exista indicatii contrare in anexele specifice mijlocului de masurare, valoarea diviziunii trebuie sa fie de forma 1x10n 2x10n, sau 5x10n, unde n este orice numar intreg sau zero. Unitatea de masura sau simbolul acesteia trebuie sa apara imediat langa valoarea numerica.
9. 6 O masura materializata trebuie sa fie marcata cu o valoare nominala sau o scara, insotita de unitatea de masura.
9. 7.   Unitatile de masura utilizate si simbolurile lor trebuie sa fie in conformitate cu prevederile cu privire la unitatile de masura si simbolurile acestora din reglementarile legale in vigoare.
9. 8.  Toate marcajele si inscriptiile impuse de oricare cerinta trebuie sa fie clare, de nesters, lipsite de ambiguitate si netransferabile.
10.  Indicarea rezultatului
10. 1.   Indicarea rezultatului trebuie sa se faca prin intermediul unui dispozitiv de afisare sau sub forma unui inscris tiparit.
10. 2.   Indicarea oricarui rezultat trebuie sa fie clara, neambigua si insotita de marcajele si inscriptionarile necesare pentru a informa utilizatorul asupra semnificatiei rezultatului. Citirea rezultatului prezentat trebuie sa se faca cu usurinta in conditii normale de utilizare. Se admit indicatii suplimentare numai daca acestea nu pot fi confundate cu indicatiile supuse controlului metrologic.
10. 3.   In cazul rezultatelor tiparite, inscrisul tiparit trebuie sa fie usor lizibil si sa nu poata fi sters.
10. 4.  Un mijloc de masurare destinat vanzarilor directe trebuie conceput astfel incat sa indice rezultatul masurarii pentru ambele parti implicate in tranzactie, in conditiile unei instalari corespunzatoare. Daca acesta este important in cadrul unei vanzari directe, orice bon furnizat consumatorului de un dispozitiv auxiliar care nu corespunde cerintelor din prezenta hotarare, trebuie sa contina informatiile restrictive corespunzatoare.
10. 5.   Indiferent daca un mijloc de masurare destinat masurarilor pentru servicii de utilitate publica poate sau nu sa fie citit de la distanta, acesta este prevazut cu un dispozitiv de afisare controlat metrologic, accesibil tara unelte consumatorului. Informatiile citite pe acest dispozitiv de afisare reprezinta rezultatul masurarii care serveste ca baza pentru determinarea sumei de plata.
11.  Prelucrarea ulterioara a datelor in vederea incheierii unei tranzactii comerciale
11. 1.  Un mijloc de masurare, altul decat un mijloc de masurare a utilitatilor publice, trebuie sa inregistreze printr-un mijloc durabil rezultatul masurarii insotit de informatiile care permit identificarea tranzactiei respective atunci cand:
-   masurarea este nerepetabila si
-   mijlocul de masurare este in mod normal destinat utilizarii in absenta uneia dintre partile implicate in tranzactie.
11. 2.   Suplimentar, o dovada durabila a rezultatului masurarii si informatiile care permit identificarea tranzactiei trebuie sa fie disponibile la cerere in momentul finalizarii masurarii.
12.  Evaluarea conformitatii
Un mijloc de masurare trebuie sa fie astfel conceput incat sa permita evaluarea imediata a conformitatii cu cerintele relevante din prezenta hotarare.

 
 

Anexa A

DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCTIEI
I, Declaratia de conformitate pe baza controlului intern al productiei este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
Documentatia tehnica
2.   Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 al prezentei hotarari. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
3.   Producatorul trebuie sa pastreze documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
Productie
4.    Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare produse cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
Declaratia scrisa de conformitate
5. 1. Producatorul aplica marcajul "CE" si marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
5. 2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru un model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul mijlocului de masurare pentru care a fost intocmita.
O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
Reprezentantul autorizat
6. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3 si 5. 2 pot fi indeplinite in numele si sub responsabilitatea acestuia, de catre reprezentantul sau autorizat.

Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si daca nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctele 3 si 5. 2 revin persoanei care introduce mijlocul de masurare pe piata.
 
 

Anexa A1
DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCTIEI SI A INCERCARII PRODUSULUI DE CATRE UN ORGANISM NOTIFICAT
1.   Declaratia de conformitate pe baza controlului intern al productiei cu examinari realizate de un organism notificat este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
Documentatia tehnica
2.   Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
3.   Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
Productie
4.    Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
Controlul produsului
5.   Un organism notificat, ales de producator, efectueaza controalele produsului sau dispune efectuarea lor la intervale de timp corespunzatoare stabilite de organismul notificat, in scopul verificarii calitatii controalelor interne ale produsului, tinand cont intre altele de complexitatea tehnologica a mijloacelor de masurare si de volumul productiei. Se examineaza un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat inainte de introducerea pe piata, si se efectueaza incercarile corespunzatoare, descrise in documentul (documentele) relevant(e) prevazute la art. 13 din prezenta hotarare, sau incercarile echivalente, pentru verificarea conformitatii mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile ce vor fi efectuate.
In cazul in care un numar semnificativ de mijloace de masurare din esantion nu corespund unui nivel de calitate acceptabil, organismul notificat ia masurile care se impun.
Declaratia scrisa de conformitate
6. 1.   Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 5, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
6. 2.   O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul mijlocului de masurare pentru care a fost intocmita.
O copie a declaratiei insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
Reprezentantul autorizat
7. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3 si 6. 2 pot fi indeplinite in numele sau si sub responsabilitatea sa, de catre reprezentantul sau autorizat.

Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctele 3 si 6. 2 revin persoanei care introduce mijlocul de masurare pe piata.
 
     
  << < 1 2 3 > >>